Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.

Artikel 2 Promotie

 • De gegevens in de online reisbrochure binden de reisorganisator of de reisbemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij:
  • wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; de brochure moet daarvan uitdrukkelijk melding maken;
  • er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.
 • De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van zijn reispromotie schrappen.

Artikel 3 Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar

De reisorganisator en/of reisbemiddelaar zijn verplicht:

 • Vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen:
  • de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten in orde kunnen brengen. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit moeten bij de betrokken ambassade(s) of consulaat(aten) informeren welke administratieve formaliteiten zij moeten vervullen;
  • informatie over het aangaan en de inhoud van een annulering- en/of bijstandsverzekering;
  • de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten.
 • Ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken:
  • dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats;
  • naam, adres, telefoon-, faxnummer en/of e-mail adres van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator.
  • voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is.

De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract.

Artikel 4 Informatie vanwege de reiziger

De reiziger moet de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis.

Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reis- organisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Totstandkomen van het contract

 • Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -organisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.
 • Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet via de namens de reisorganisator optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.
 • Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.
 • Voor groepsreizen : reizigers zijn ingeschreven op een groepsreis van zodra de bestelbon werd ondertekend en/ of de betaling van het voorschot werd uitgevoerd.

Artikel 6 De Prijs

 • De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen met de precieze berekeningswijze ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in :
  • de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
  • de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
  • de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.

Indien de wisselkoers op het moment van de saldo-betaling (6 weken voor afreis of korter in geval van late reservatie) wijzigt ten opzichte van de wisselkoers gehanteerd in de offerte/bestelbon, heeft Kriski bv het recht om dit verschil (positief of negatief) door te rekenen aan de reiziger. Het verschil moet echter minimaal 5% bedragen tov de gehanteerde wisselkoers.

Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde wijzigingen ook aanleiding zullen geven tot een verlaging van de prijs.

 • De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen een periode van 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan.
 • Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald.

Artikel 7 Betaling van de reissom

 • Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon, als voorschot, een gedeelte van de globale of totale reissom zoals in de bijzondere reisvoorwaarden bepaald.
 • Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of reisbemiddelaar het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.
 • Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.

Artikel 8 Overdraagbaarheid van de boeking

 • De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.
 • De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de reis en de kosten van de overdracht.

Artikel 9 Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de -bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 10 Wijziging door de reisorganisator vóór de afreis

 • Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.
 • De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.
 • Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.
 • Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

Artikel 11 Verbreking door de reisorganisator vóór afreis

 • Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:
  • ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen.
  • ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.
 • De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij:
  • de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht;
  • de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
 • Groepsreizen : indien zich voor een bepaalde afreisdatum meer reizigers inschrijven dan er plaatsen zijn, zal de datum van betaling van het voorschot de deelname bepalen. Volgorde van deelname wordt dan bepaald door volgorde van betaling van het voorschot. Het reeds betaalde voorschot wordt terugbetaald. Bij niet- of laattijdige betaling, behoudt Kriski bvba zich van het recht de boeking te annuleren.

Artikel 12 Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis

 • Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.
 • Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.
 • Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Artikel 13 Verbreking door de reiziger

De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en / of -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden of in het reisprogramma, maar mag ten hoogste eenmaal de prijs van de reis bedragen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid van de reisorganisator

 • De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.
 • De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.
 • Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract tot reisorganisatie inbegrepen dienst, wordt de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.
 • Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.
 • Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de wet van 16 februari 1994 van toepassing.

Artikel 15 Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun aangestelden en/ of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

Artikel 16 Klachtenregeling

 • Vóór de afreis:
  Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar en/of reisorganisator.
 • Tijdens de reis:
  Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

  Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator.
 • Na de reis:
  Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

Artikel 17 Verzoeningsprocedure

 • Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.
 • Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.
 • Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot verzoening" bezorgen.
 • Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.
 • Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden. Secretariaat van de “Cel verzoening”: telefoon: 02 277 61 80, fax: 02 277 91 00, e-mail: verzoening.gr@skynet.be

Artikel 18 Arbitrage of Rechtbank

 • Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de gewone rechtbank.
 • De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.
 • De reisorganisator of reisbemiddelaar die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag 1250 euro bedraagt of meer. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1250 EUR werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen
 • Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.
 • Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de Geschillen- commissie Reizen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel:

telefoon: 02 277 62 15 (9u tot 12 u), fax: 02 277 91 00, e-mail: clv.gr@skynet.be

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden 2020

1. De Prijs

Afhankelijk van de gereserveerde diensten is het mogelijk dat een aantal van onderstaande bepalingen niet van toepassing zijn op de gemaakte boeking.

Alle prijzen, toeslagen en kortingen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 • De prijs omvat:
  • het vervoer heen en terug van reizigers en hun bagage volgens de specificaties van het programma;
  • de luchthaventaksen zoals gekend op de datum van de prijsberekening, tenzij anders vermeld;
  • het vervoer heen en terug tussen de luchthaven en de verblijfplaats indien voorzien in het programma;
  • het verblijf in een studio, appartement of hotelkamer met de maaltijden voorzien in het programma;
  • de diensten van de host(ess) of de vertegenwoordiger ter plaatse;
  • de bijdrage voor de garantieverzekering;
  • de BTW volgens de gekende aanslagvoeten;
 • Niet inbegrepen zijn:
  • de kosten voor reispas, visum, inentingen en andere formaliteiten tenzij anders vermeld;
  • de dranken, tenzij anders vermeld;
  • de persoonlijke uitgaven en fooien;
  • de uitstappen die niet uitdrukkelijk als inbegrepen vermeld staan;
  • de annuleringsverzekering
  • de reis- en bijstandsverzekering;

2. Prijsberekening

De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle vermelde diensten, belastingen en taksen zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing en de mogelijkheden tot prijsaanpassing bepaald in artikel 6 van de Algemene reisvoorwaarden en in artikel 3 van de Bijzondere Reisvoorwaarden.

3. Prijsvorming

 • Verblijf en andere diensten in het buitenland
  De prijzen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland worden berekend volgens de dagtarieven -en wisselkoersen. Bij wijziging van de wisselkoersen na het totstand komen van het reiscontract deze datum worden de prijzen voor verblijf en andere diensten in het buitenland niet herzien.

 • Heffingen en taksen
  De heffingen en taksen die verschuldigd zijn voor de geleverde diensten worden eveneens berekend volgens de tarieven geldig op moment van het bevestigen van het reiscontract.

 • Vervoer per vliegtuig
  De prijs voor het vervoer per vliegtuig is berekend volgens de tarieven die golden op het moment van het tot standkomen van het reiscontract, met inbegrip van de op dat ogenblik gekende brandstoftoeslagen. De door de luchtvaartmaatschappij ná deze datum meegedeelde brandstoftoeslagen of kortingen worden netto bij de reissom gevoegd respectievelijk ervan afgetrokken.

 • Vervoer per trein, bus of boot
  De prijs voor het vervoer per trein, bus of boot is berekend volgens de tarieven die golden op het moment van het tot standkomen van het reiscontract. De door de vervoersmaatschappij nà deze datum meegedeelde toeslagen of kortingen worden netto bij de reissom gevoegd respectievelijk ervan afgetrokken.

 • Enkel hotel
  Hoewel in deze brochure geen aanbiedingen worden gedaan met betrekking tot de reservering van enkel het hotelverblijf, is het in sommige gevallen mogelijk om dezelfde hotels als "enkel hotel" te reserveren. De prijs voor de reservering van enkel het hotelverblijf wordt in functie van vraag en aanbod bepaald en is dus onderhevig aan prijsschommelingen. De prijs die doorgegeven wordt bij de berekening door uw reisagentschap of via onze website is bijgevolg de prijs die geldig is indien er op dat ogenblijk ook effectief gereserveerd wordt. Er wordt dus niet uitgegaan van de gepubliceerde prijs '+ nacht'. In tegenstelling tot bij een pakketreis zijn in de prijs van een 'enkel hotel' volgende diensten niet inbegrepen: het vervoer naar de bestemming, de transfers van en naar het hotel, de annuleringsverzekering, de diensten van onze host(ess) ter plaatse.

4. Voorschot

Het voorschot bedoeld in art. 7 van de Algemene voorwaarden bedraagt 30 % van de totale reissom, met een minimum van het totaalbedrag van het luchtvervoer.

Indien de reis geen luchtvervoer omvat, wordt het minimum van het voorschot op 300 EUR per persoon gebracht. In geval van een late boeking (minder dan 56 dagen voor het vertrek naar de bestemming) is de volledige reissom onmiddellijk verschuldigd. De betaling van de reiziger aan de reisbemiddelaar is bevrijdend ten aanzien van de reisorganisator.

In geval van terugbetaling door de reisorganisator aan de reisbemiddelaar is dit bevrijdend ten aanzien van de reiziger. Indien enkel het hotelverblijf gereserveerd werd, dient de volledige reissom onmiddellijk bij reservering voldaan te worden.

5. Annulering door de reiziger

 • Algemeen
  De annulering van een gereserveerde reis moet via de reisbemiddelaar schriftelijk aan de reisorganisator meegedeeld worden, met aanduiding van de referentie van de boeking. Annuleren kan alleen op werkdagen tijdens de kantooruren (van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur). Een annulering buiten deze tijdspanne wordt pas behandeld op de eerstvolgende werkdag.

 • Vergoeding
  De verschuldigde vergoeding hangt af van het tijdstip van de annulering.
  • Tot 65 dagen voor de vertrekdag: 50% van de reissom, vermeerderd met de aangerekende kosten van de luchtvaartmaatschappij
  • Vanaf de 64ste tot de 28ste dag voor de vertrekdag: 75% van de reissom, vermeerderd met de aangerekende kosten van de luchtvaartmaatschappij
  • Minder dan 28 dagen voor de vertrekdag of bij niet-aanmelding: de volledige reissom.
 • Afwijkende bepalingen
  In geval van voorafbetaling van accommodatie of andere diensten, of volgens de specifieke voorwaarden voor cruises, rondreizen, bepaalde hotels e.a. kunnen de annuleringskosten tot relatief ver voor de afreis oplopen tot 100%.

  Dit bedrag moet verhoogd worden met de voor de luchtvaartmaatschappij aangerekende vergoeding en de administratiekosten in overeenstemming met het tijdstip van de annulering.

6. Vervanging en wijziging door de reiziger

Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard tegen betaling van kosten, naast de eventuele prijsaanpassing.

 • Overdracht
  • Tot 28 dagen voor de vertrekdag: de door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten verhoogd met € 25 per persoon.
  • Vanaf de 28ste dag voor de vertrekdag: de door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten verhoogd met € 50 per persoon.
 • Andere wijzigingen
 • Taal van de reisdocumenten, kamertype of maaltijdregime
 • Tot 28 dagen voor de vertrekdag: € 25 per dossier;
 • Vanaf de 28ste dag voor de vertrekdag: € 50 per dossier.
 • Wijziging van de vertrek- en terugreisdatum: annuleringskosten
 • Wijziging van hotel
  • Tot 28 dagen voor de vertrekdatum: € 25 per dossier;
  • Vanaf de 28ste dag tot de 7e dag voor de vertrekdag: € 50 per dossier;
  • Minder dan 7 dagen voor de vertrekdag: 3 overnachtingen (volgens de prijs ‘+nacht’) verhoogd met € 50 per dossier.
 • Bijzondere schikkingen
  Bij voorafbetaling van accommodatie of andere diensten of volgens de bijzondere voorwaarden bij cruises, binnenlands transport, rondreizen, hotels, enz. kunnen de kosten oplopen tot 100%, zelfs als de annulering lang voor het geplande vertrek plaatsvindt.

  Dat bedrag moet geteld worden bij de kosten die de luchtvaartmaatschappij aanrekent en de administratiekosten op het moment van de annulering (zie boven).
 • Lijnvluchten
  • Tot 28 dagen voor vertrek: de kosten bepaald door de luchtvaartmaatschappij (die kunnen variëren van een administratieve boete tot de prijs van het volledige vliegtuigticket, verhoogd met € 25 per persoon.
  • Van 28 tot 8 dagen voor vertrek: de kosten bepaald door de luchtvaartmaatschappij (die kunnen variëren van een administratieve boete tot de prijs van het volledige vliegtuigticket, verhoogd met € 50 per persoon.
  • vanaf de 7de dag voor vertrek: 100 % van de reissom

7. Aansprakelijkheid van de reisorganisator

 • Algemeen
  De algemene aansprakelijkheid wordt geregeld door artikel 14 van de Algemene Reisvoorwaarden, dat een samenvatting is van de artikelen 17 en 18 van de Reiscontractenwet.

  De aansprakelijkheid van de reisorganisator is niet betrokken in geval van overmacht (zoals gedefinieerd in art. 14 paragraaf 2.b van de Reiscontractenwet) of van een gebeurtenis die hij zelfs met inachtneming van de grootste zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen (waaronder overboeken niet is begrepen).

  Bovendien is de reisorganisator wettelijk verplicht in de mate van het mogelijke bijstand en hulp te verlenen aan de in moeilijkheden verkerende reizigers tijdens de uitvoering van het reiscontract. In deze gevallen (overmacht of hulp en bijstand) kan de reisorganisator de door hem gemaakte kosten voor extra vervoer en/of verblijf ten laste leggen van de reizigers.

 • ‘Communautaire lijst’ van luchtvaartmaatschappijen
  In overeenstemming met artikel 9 van de Europese verordening (EG) nr. 2111/2005 is de reisorganisator verplicht u te informeren over het bestaan van een lijst van luchtvaartmaatschappijen die binnen de EU een exploitatieverbod opgelegd kregen, de zogenaamde communautaire lijst. Deze kan geconsulteerd worden op http://air-ban.europa.eu.

 • Identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappijen
  In overeenstemming met artikel 11 van de Europese verordening (EG) nr. 2111/2005 moet de reisorganisator u informeren over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappijen die betrekking hebben op uw vlucht. Voor zover de identiteit nog niet bekend is op het ogenblik van de boeking wordt de naam vermeld van de maatschappij die waarschijnlijk de vlucht zal uitvoeren. In de brochure vindt u de lijst van de maatschappijen die hiervoor in aanmerking komen.

  De identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij wordt u meegedeeld bij het toesturen van de vliegtickets. Indien zich naderhand wijzigingen voordoen zal men u zo snel mogelijk informeren en in elk geval voor de check-in of, als er bij overstappen op een aansluitende vlucht geen check-in meer plaatsvindt, bij het instappen.

 • Wijzigingen en errata
  Dit aanbod werd opgemaakt volgens de op het ogenblik van de redactie beschikbare gegevens. Eventuele errata en/of wijzigingen zullen als dusdanig zo vlug mogelijk meegedeeld worden.

 • Begin en einde van de diensten
  De diensten van de reisorganisator nemen een aanvang op de luchthaven van vertrek en eindigen op de luchthaven na de terugvlucht bij vliegtuigreizen, respectievelijk de op- en afstapplaats bij andere vervoermiddelen.

8. Klachtenregeling

 • Klachten op de bestemming
  Elke tekortkoming moet zo spoedig mogelijk ter plaatse gemeld worden aan de dienstverlener of de vertegenwoordiger van de touroperator. Indien geen passend gevolg gegeven wordt of geen oplossing gevonden wordt, moet u rechtstreeks contact opnemen met het noodnummer van de touroperator (nadere gegevens in uw reisdocumenten). Indien door het niet naleven van deze voorschriften het probleem aanhoudt, kan dit een invloed hebben op de bepaling van een eventuele schadevergoeding.

 • Niet verkregen diensten
  De terugbetaling van niet verkregen diensten kan alleen gebeuren na voorlegging van een attest van de betrokken dienstverlener waarin duidelijk vermeld staat welke diensten de reiziger niet heeft ontvangen en in aanmerking komen voor terugbetaling.

 • Bewijsstukken
  Bij het indienen van een klacht dienen alle relevante bewijsstukken te worden voorgelegd. Enkel bewijskrachtig ingediende klachten kunnen in aanmerking worden genomen. Voor het indienen van een klacht inzake de uitvoering van een vlucht kan de voorlegging worden gevraagd van het ticket en de originele instapkaart (boarding pass).

9. Reisdocumenten

De reisdocumenten bevatten de vliegtuigtickets en de bons voor de andere gereserveerde diensten, samen met de praktische informatie betreffende de reis.

De documenten zijn uiterlijk 7 kalenderdagen voor het vertrek ter beschikking bij de reisbemiddelaar. Bij een boeking minder dan 15 dagen voor de vertrekdag worden de documenten op de luchthaven overhandigd. Tickets voor lijnvluchten liggen altijd bij onze balie op de luchthaven.

10. Informeringsplicht

De reizigers worden verzocht kennis te nemen van belangwekkende inlichtingen betreffende diverse aspecten van hun vakantie. De onderscheiden rubrieken zijn opgenomen in de tekst 'Belangrijke informatie'.

11. Insolventie – Verzekering financieel onvermogen

Kriski BV is aangesloten bij het Garantiefonds Reizen, welke tussenkomt bij financieel onvermogen van de reisorganisator of -bemiddelaar.
Meer info kan je vinden op de website Garantiefonds Reizen: http://www.gfg.be

Impressum

Kriski bvba, Hoogpoort 31, 9000 Gent Vergunning 1055 Ondernemingsnummer 0422.431.238, RPR Gent Verantwoordelijke uitgever: Kriski bvba